Начало
  Брой категории: 4
  Folder-Saved-Search-48.png 2018004
  Файлове: 10

  Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект "Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Наука - 1870 г." в гр. Троян".

  Folder-Saved-Search-48.png 2018003
  Файлове: 9

  Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект "Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Наука - 1870 г." в гр. Троян".

  Folder-Saved-Search-48.png 2016002
  Файлове: 4

  Решение и Протокол от проведени Пазарни консултации по проектно предложение: "Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Наука - 1870 г." в гр. Троян"

  >> Виж повече

  Folder-Saved-Search-48.png 2016001
  Файлове: 1

  Покана за провеждане на пазарни консултации

  Покана за провеждане на пазарни консултации, за кандидатстване на Народно читалище "Наука - 1870 г."от гр.Троян с проектно предложение „РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  "Наука-1870 г." в гр. Троян“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

  >> Виж повече

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.