Петък, 17 Март 2023 07:47

  ОБЩО СЪБРАНИЕ на НЧ "Наука – 1870 г." - 30.03.2023 г. (четвъртък) от 17.30 часа

  Читалищното настоятелство Ви кани да присъствате на редовно отчетно-изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 30.03.2023 г. (четвъртък) от 17.30 часа в читалището.

   

  ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2022 г. и мандат 2020 г. – 2022 г.
  2. Доклад на Проверителната комисия за 2022 г. и мандат 2020 г. – 2022 г.
  3. Отчет на приходите и разходите за 2022 год. и приемане на бюджета за 2023 г.
  4. Избор на Председател, Читалищно настоятелство и Проверителна комисия
  5. Други

  *Регистрацията на делегатите за събранието ще започне в 16.30 часа. Моля носете поканата.
  *При липса на кворум – съгл.чл.16, ал.3 от Устава на НЧ „Наука – 1870 г.“, събранието се отлага с един час и е законно, ако на него присъстват не по – малко от една трета от членовете на читалището.
  *Запознайте се с Отчетен доклад на Настоятелството за 2022 г. на www.naukatroyan.org, прикачен по-долу.

  Моля, платете годишния си членски внос преди събранието.

  © 2017-2023 Народно читалище "Наука-1870 г.", Троян. Всички права запазени.